جن گیری یا شاید موسیقی درمانی

آیین زار عمدتا در مناطق جنوبی ایران و علی الخصوص روستاها اجرا می شود. در این مراسم که به نحوی میتوان از آن به عنوان یک سبک موسیقی درمانی سنتی یاد کرد شخصی که گمان می شود توسط بادها و انرژیهای شوم و موذی تحت آزار و تسخیر است به کمک نواختن موسیقی و خواندن […]

ادامه مطلب...